Poradnik pogrzebowy

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGONU:

Gdy zgon nastąpił w domu:

Jeśli zgon nastąpił w domu, należy zawiadomić Pogotowia Ratunkowego: telefon112( w trakcie oczekiwania na przyjazd karetki należy poinformować wybrany zakład pogrzebowy o zgonie osoby bliskiej). Po przybyciu Pogotowia, lekarz lub osoba uprawniona do stwierdzenia zgonu wypisuje protokół zgonu(karta zgonu). Po otrzymaniu karty zgonu należy powiadomić wybrany zakład pogrzebowy o możliwości zabrania osoby zmarłej do kostnicy (żadnemu zakładowi nie można zlecić przewozu bez stwierdzenia zgonu przez lekarza-bez wydania karty zgonu). Ważne – kartę zgonu można skserować kilkakrotnie, ponieważ na pierwszej stronie podana jest przyczyna zgonu, która później przydaje się przy sprawach spadkowych, w bankach oraz innych instytucjach ubezpieczeniowych.
Z kartą zgonu, dowodem osobistym, paszportem, lub książeczką wojskową udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie tej gminy, w której nastąpił zgon (nie udajemy się tam gdzie osoba zmarła była zameldowana, lecz tam gdzie nastąpił zgon). Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie w/w dokumentów wystawia trzy akty zgonu (wyrobienie aktów zgonu w pewnych przypadkach można zlecić zakładowi pogrzebowemu – upoważnienie). Dopiero wtedy możemy zająć się pochówkiem, czyli odwiedzamy Księdza z parafii zmarłego, oraz biuro cmentarza na którym planujemy zorganizowanie ceremonii pogrzebowej, oraz udać się do wybranego wcześniej pokładu pogrzebowego celem dopełnienia wszelkich formalności związanych z ceremonią pogrzebową. W Niektórych sytuacjach do pochówku potrzebujemy kartę zgonu potwierdzoną przez USC, która trafia do ewidencji cmentarza.

Gdy zgon nastąpił w szpitalu:

– Należy udać się do działu statystyki w szpitalu aby odebrać kartę zgonu, wystawioną przez lekarza oraz kartę potwierdzenia odbioru zwłok;
– Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby Zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon, po akty zgonu;
– Z kartą potwierdzenia odbioru zwłok oraz odzieżą do ubioru Zmarłego należy udać się do prosektorium (na terenie szpitala).
– W miarę możliwości jeszcze tego samego, względnie następnego dnia, należy udać się do Zakładu Pogrzebowego wraz z dokumentami i omówić wszelkie kwestie związane z ceremonią pogrzebową oraz jej przebiegiem

Gdy zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych:

Gdy zgon nastąpił w wyniku wypadku, samobójstwa lub gdy podejrzewane jest morderstwo, wezwane Pogotowie zawiadamia Policję, ta zaś zawiadamia Prokuraturę na terenie której miał miejsce zgon.
Osoba zmarła zostaje przewieziony do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję zwłok, aby ustalić przyczynę zgonu.
Po sekcji musimy udać się do Prokuratury która była obecna na miejscu zgonu, po zezwolenie na wydanie ciała zmarłego po przeprowadzonej sekcji zwłok (bez tego dokumentu Zakład Medycyny Sądowej nie wyda nikomu ciała zmarłego).
W tym przypadku kartę zgonu dostaniemy w Zakładzie Medycyny Sądowej, z którą udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu (urząd, na terenie którego doszło do zgonu np: wypadek miał miejsce na drodze gminnej w gminie Kobyłka, to udajemy się po akty zgonu do Kobyłki, a nie tam gdzie była wykonywana sekcja zwłok np. Warszawa, lub miejsce zamieszkania, czy zameldowania zmarłego).

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby która:
– ma przyznaną emeryturę lub rentę,
– ma przyznaną emeryturę pomostową,
– jest ubezpieczona w ZUS,
– ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
– zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
– w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
– pobierała świadczenie pieniężne, cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych,
– pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
– pobierała rentę socjalną,
– zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
– pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
– będącej członkiem rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.
Przez członków rodziny należy rozumieć:
– małżonka (wdowa i wdowiec), także będący w orzeczonej przez sąd separacji;
– przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż w/w
– rodzeństwo;
– dziadkowie;
– wnuki;
– osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Warto zaznaczyć, że zasiłek pogrzebowy przysługuje także w razie śmierci ubezpieczonego, którego ubezpieczenie ustało pod warunkiem, że jego śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek pogrzebowy może być pobierany tylko z jednego tytułu.

Jeżeli poniosłeś koszty pogrzebu, może ci przysługiwać zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje:
– członkowi rodziny,
– pracodawcy,
– domowi pomocy społecznej,
– gminie,
– powiatowi,
– osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
– osobie obcej,
jeżeli pokryli koszty pogrzebu.
Przy przyznawaniu zasiłku członkowie rodziny to:
– małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
– rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
– dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
– dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
– inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
– rodzeństwo,
– dziadkowie,
– wnuki,
– osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Uwaga!  
Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Wysokość zasiłku:
Członkowie rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;
osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,  gminie,  powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.
W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Jakie dokumenty złożyć do ZUS

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12).
Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. 
Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem. 
Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Uwaga!
Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien być wystawiony w Polsce.

Kiedy złożyć dokumenty

W ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłaciłeś koszty pogrzebu. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń, czyli nie otrzymasz zasiłku.
Jeżeli nie mogłeś dotrzymać tego terminu z powodu:
późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej
albo z innych przyczyn całkowicie od Ciebie niezależnych
złóż dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu.
Dołącz dokumenty, które potwierdzą powód opóźnienia:
zaświadczenie policji lub prokuratury,
odpis zupełny aktu zgonu,
inny dokument urzędowy.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887). 

Kontakt:

W razie pytań bądź wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Biuro Usług Pogrzebowych „ANGELUS” , ul. Ks. Marmo 35, Kobyłka 05-230

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 8:30 – 18:00, sobota 9:00 – 13:00

Mail: angeluspogrzeby.kobylka@wp.pl

Telefony: +48 504 900 700, +48 511 209 295 – kontakt całodobowy na życzenie klienta.